Isikuandmete kaitse eeskiri

Seda veebilehte (edaspidi “veebileht”) haldab Bayer OÜ (edaspidi “meie” või “me”). Veebihaldaja kohta lisateabe leidmiseks vaadake palun meie impressumit.

A. Isikuandmete käitlemine

Alljärgnevalt soovime anda teile teavet selle kohta, kuidas toimub teie isikuandmete käitlemine juhul, kui kasutate meie veebilehte. Kui järgmistes peatükkides ei ole teisiti osutatud, tuleneb isikuandmete käitlemise õiguslik alus asjaolust, et selline käitlemine on vajalik teie taotletud veebilehe funktsioonide kättesaadavaks tegemiseks (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6(1)(b)).

I. Meie veebilehe kasutamine

1. Meie veebilehe külastamine

Kui sisenete meie veebilehele, edastab teie brauser teatud andmed meie veebiserverile. Seda tehakse tehnilistel põhjustel ja see on vajalik, et teha taotletud teave teile kättesaadavaks. Veebilehe külastamise hõlbustamiseks kogutakse, talletatakse ajutiselt ja kasutatakse järgmisi andmeid:

 • IP-aadress
 • külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • ajavööndi erinevus võrreldes Greenwichi ajaga (GMT)
 • taotluse sisu (konkreetne veebileht)
 • külastamise staatus/HTTP olekukood
 • edastatud andmete hulk
 • juurdepääsu taotlev veebileht
 • brauser, keelesätted, brauseri tarkvara ja operatsioonisüsteemi versioon

Lisaks talletame oma õigustatud huvide kaitsmiseks selliseid andmeid piiratud aja jooksul, et tegeliku või katselise volitamata juurdepääsu korral meie serverisse oleks võimalik algatada isikuandmete jälgimine (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6(1)(f)).

2. Küpsiste paigaldamine

a)    Mis on küpsised?

Kõnealune veebileht kasutab nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis talletatakse teie brauseri kaudu teie terminali mällu. Nad talletavad teatud andmeid (nt teie eelistatud keele- või veebilehesätteid), mida teie brauser võib (sõltuvalt küpsise elueast) meile uuesti edastada siis, kui järgmine kord meie veebilehte külastate.

b)    Milliseid küpsiseid me kasutame?

Eristame kahte küpsiste kategooriat: (1) funktsionaalsed küpsised, ilma milleta väheneks meie veebilehe funktsionaalsus, ja (2) valikulised küpsised, mida kasutatakse nt veebilehe analüüsimise ja turustamise eesmärkidel. Järgmised tabelid sisaldavad meie kasutatavate küpsiste üksikasjalikke kirjeldusi:

c)    Teie nõusoleku korral

Me kasutame valikulisi küpsiseid ainult siis, kui oleme saanud teilt eelneva nõusoleku (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6(1)(a)). Meie veebilehe esmakordsel külastamisel ilmub riba, kus teil palutakse anda meile nõusolek valikuliste küpsiste paigaldamiseks. Kui nõusolek on antud, salvestame küpsise teie arvutisse ja see riba ei ilmu enam seni, kuni küpsis on aktiivne. Pärast küpsise eluea lõppemist või kui kustutate selle küpsise ise, ilmub riba järgmise külastuse ajal uuesti ja teilt küsitakse taas nõusolekut.

d)    Kuidas hoida ära küpsiste paigaldamist

Loomulikult saate kasutada meie veebilehte ilma mistahes küpsiste paigaldamiseta. Võite oma brauseris igal ajal konfigureerida või täielikult inaktiveerida küpsiste kasutamise. See võib aga põhjustada funktsioonide piiratust või ebasoodsat mõju meie veebilehe kasutajasõbralikkusele. Te võite igal ajal vaidlustada valikuliste küpsiste paigaldamise, kasutades ülalolevas tabelis osutatud vastavat vaidlustamise valikut.

3. Veebilehe analüüs

Me kasutame oma veebilehel Google Analyticsit – Google Inc’I (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid) (“Google”) veebianalüüsi teenust.

Google analüüsib meie nimel seda, kuidas te meie veebilehte kasutate. Sellel eesmärgil kasutame ülalolevas tabelis üksikasjalikumalt kirjeldatud küpsiseid. Google’I kogutud teave seoses meie veebilehe kasutamisega (nt viitav URL; meie veebilehed,  id ate külastanud olete; teie brauseritüüp; teie keelesätted; teie operatsioonisüsteem; teie ekraani eraldusvõime) saadetakse Google’I serverisse USAs, kus seda talletatakse ja analüüsitakse. Vastavad tulemused tehakse meile kättesaadavaks anonüümsel kujul. Teie kasutusandmeid ei seota selle protsessi ajal teie täieliku IP-aadressiga. Oleme oma veebilehel aktiveerinud Google’I pakutava IP anonüümseks muutva funktsiooni, mis kustutab teie IP-aadressi viimased kaheksa bitti (tüüp Ipv4) või 80 bitti (tüüp Ipv6). Lisaks on Google Eli-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud, mis tagab adekvaatse andmekaitse säilimise seoses Google’I teostatava andmete töötlusega USAs.

Te võite oma veebianalüüsi nõusoleku tühistada igal ajal, kas Google’i brauseri lisandmooduli allalaadimise ja installimisega või ülalolevas tabelis oma nõusolekute haldamisega, millisel juhul paigaldatakse loobumise küpsis. Mõlemad valikud hoiavad veebianalüüsi ära ainult seni, kuni kasutate brauserit, millele selle lisandmooduli installisite, ja kuni te ei kustuta loobumise küpsist.

Lisateave Google Analyticsi kohta on kättesaadav Google Analyticsi kasutustingimustes, Google Analyticsi privaatsuse ja andmekaitse tingimustes ning Google’i privaatsuspoliitikas.

4. Välisteenused või -sisu meie veebilehel

Meie veebileht sisaldab kolmandate osapoolte teenuseid ja/või sisu. Kui kasutate selliseid kolmanda osapoole teenuseid või kui kuvatakse kolmanda osapoole sisu, vahetatakse tehnilistel põhjustel sideandmeid teie ja vastava pakkuja vahel.

Vastav teenuse- või sisupakkuja võib teie andmeid ka oma lisapõhjustel töödelda. Meie parimate teadmiste kohaselt oleme konfigureerinud omadel eesmärkidel andmeid töötlevate pakkujate teenuseid ja sisu selliselt, et blokeeritakse mistahes kirjavahetus muudel põhjustel kui teenuste või side edastamiseks meie veebilehel või toimub andmevahetus ainult juhul, kui olete aktiivselt otsustanud vastavat teenust kasutada. Kuna meil ei ole kontrolli kolmanda osapoole kogutud ja töödeldud andmete üle, ei ole meil võimalust tagada siduvat teavet teie andmete sellise töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta.

Lisateabe saamiseks, mis on seotud teie andmete sellise kogumise ja töötlemise ulatuse ning eesmärgiga, tutvuge palun pakkujate privaatsusavaldustega, kelle teenuseid ja/või sisu meie veebileht sisaldab ning kes vastutavad selles kontekstis teie andmete kaitsmise eest:

 • Youtube’i videod.

5. Teave kõrvaltoimete ja kvaliteedikaebuste kohta

See veebileht ei ole mõeldud ega loodud kirjavahetuseks seoses kõrvaltoimete, ravitoime puudumise, ravivigade, halli turu toodete / võltsitud ravimite, ebaõige või ettenähtust erineva kasutamise, kvaliteedikaebuste ja/või muude probleemidega, mis on seotud Bayeri toodete ohutuse või kvaliteediga. Kui soovite teatada kõrvaltoimetest või esitada kvaliteedikaebust, siis võtke palun ühendust arsti või apteekriga või Eesti ravimiametiga või kasutage meie veebilehte, et teatada soovimatutest kõrvaltoimetest.

Kui teavitate meid sellegipoolest soovimatutest kõrvaltoimetest või muudest probleemidest seoses Bayeri toodete ohutuse või kvaliteediga, on meil õiguslik kohustus tegeleda teie pöördumisega ja me peame vajaduse korral võtma täpsustamise eesmärgil teiega ühendust. Seejärel peame vajaduse korral teavitama teie teatatud probleemidest pädevaid tervishoiuasutusi. Selles kontekstis edastatakse teie teave muudetud nimedega vormis, nt ei edastata teavet, mille alusel on teid võimalik tuvastada. Ühtlasi peame vajaduse korral edastama selliseid muudetud nimedega teateid meie kontserni ettevõtetele ja koostööpartneritele ning nemad on samuti kohustatud teavitama vastavaid pädevaid tervishoiuasutusi.

II. Andmete edastamine tellitud töötlemiseks

Teie andmete töötlemiseks kasutame teatud määral spetsialiseerunud teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid. Selliseid teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid oleme hoolikalt välja valinud ja jälgime neid regulaarselt. Vastavate andmetöötluslepingute alusel töötlevad nad isikuandmeid ainult meie juhiste järgi ja rangelt meie direktiive järgides.

III. Andmetöötlus väljaspool ELi/EMP-d

Teie andmeid töödeldakse osaliselt ka riikides, mis ei kuulu Euroopa Liitu (“EL”)) ega Euroopa Majanduspiirkonda (“EMP”) ja kus andmekaitse tase võib olla madalam kui Euroopa riikides. Sellistel juhtudel tagame, et teie andmetele tagatakse piisav kaitsetase, sõlmides nt oma lepingupartneritega konkreetseid kokkuleppeid või (soovi korral saadaval koopia) paludes teilt selliseks töötluseks selgesõnalist nõusolekut.

B. Teave teie õiguste kohta

Üldiselt saate järgmisi õigusi kasutada kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt:

 • teabe saamise õigus seoses oma isikuandmetega, mida talletame;
 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või piiratud töötlemist;
 • õigus vaidlustada töötlemist, mis tuleneb meie õigustatud huvist, avalikust huvist või profiilianalüüsist; seda tingimusel, et me ei suuda tõestada mõjuvate ja õigustatud põhjuste olemasolu, mis ületavad teie huve, õigusi ja vabadusi, või et selline töötlemine teostatakse õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • õigus andmete ülekandmisele;
 • õigus esitada kaebus andmekaitseasutuse vastu;
 • võite igal hetkel edasiulatuvalt tühistada oma nõusoleku isikuandmete talletamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Lisateabe jaoks tutvuge palun eespool asuvate peatükkidega, kus kirjeldatakse andmetöötlust teie nõusoleku alusel.

Kui soovite oma õigusi kasutada, pöörduge palun oma taotlusega allpool osutatud kontakti poole.

C. Kontakt

Kõikide andmekaitse kohta tekkinud küsimuste korral kasutage palun ettenähtud kontaktivormi või võtke ühendust meie ettevõtte andmekaitseametnikuga järgmisel aadressil:

Andmekaitsespetsialist

Bayer OÜ

Lõõtsa 12, Tallinn 11415, Estonia


Isikuandmete kaitse eeskirja muutmine

Võime oma isikuandmete kaitse eeskirja aeg-ajalt ajakohastada. Meie isikuandmete kaitse eeskirja ajakohastused avaldatakse meie veebilehel. Kõik muudatused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkel. Seega soovitame teil veebilehte regulaarselt külastada, et hoida end kursis võimalike ajakohastustega.

Viimati ajakohastatud: 25.06.2019

Bepanthen® salv (dekspantenool), Bepanthen® kreem (dekspantenool) ja Bepanthen® Plus kreem (dekspantenool, kloorheksidiin) on käsimüügiravimid.
Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimetetekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Bepanthen® Anti-Exem kreem ja Bepanthen® Eye silmatilgad kuuluvad meditsiiniseadmete tootegruppi. Enne tarvitamist lugege pakendis olevat kasutusjuhendit. Vajadusel pidage nõu arsti või apteekriga.

© 2019 Bayer OÜ Lõõtsa 12, 11415 Tallinn, tel.: +372 655 8565. L.EE.MKT.12.2020.1059